Phương pháp STEM

STEM là từ viết tắt của Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering) và Toán học (Math). Việc tập trung cùng lúc vào các lĩnh vực này không chỉ vì các kiến thức và kỹ năng trong từng môn học này là cần thiết cho sự phát triển của bé mà còn bởi các lĩnh vực này có mối liên hệ sâu sắc và thực tiễn với đời sống hàng ngày cũng như hỗ trợ mỗi cá nhân trong quá trình học tập theo cách hiệu quả nhất. STEM là một cách tiếp cận liên ngành & áp dụng kết hợp giữa thực hành và học hỏi dựa trên các tình huống cụ thể.

“Khoa học không chỉ là một môn học ở trường, hay là bảng tuần hoàn, hay là tính chất của sóng biển. Khoa học là cách thức tiếp cận thế giới, một cách kì diệu để hiểu và khám phá, liên hệ với thế giới, và rồi có khả năng thay đổi thế giới…” – Tổng thống Barack Obama, ngày 23/03/2015-

STEM